img

【成交结果公示】劳务派遣服务项目成交结果公示

2023-02-27

采购项目名称:                 劳务派遣服务项目

采购内容:                        劳务派遣人员管理

采购方式:                        竞争性谈判

候选供应商:                     深圳市优才人力资源有限公司、深圳市鹏劳人力资源管理有限公司、深圳市创新人力资源管理有限公司

成交供应商:                     深圳市鹏劳人力资源管理有限公司

合同采购数量:                  40人,2年

合同金额(限额)、价格: 200元/人/月    总金额:192000元(按实际派遣人员人数收取管理费)

TOP