img

【成交结果公示】学院部分围墙更新维修项目成交结果公示(非公开招标)

2022-10-24

采购项目名称:  围墙更新维修项目

采购内容:         老旧围墙拆除、安装方通栏杆围墙等

采购方式:         竞争性谈判

候选供应商:      深圳市建润工程有限公司、深圳市新达基建设集团有限公司、深圳众大建设工程有限公司

成交供应商:      深圳众大建设工程有限公司

合同采购数量:   围墙63米

合同金额:          116436.00元(含税9%)

TOP